Theme-Gallery-X-Candibar (9)تشریفات مجالس شاهان، با در نظر گرفتن میزهای متفاوت و خوشمزه از انواع شکلات و آبنبات یا کندی های خاص، به مراسم شما شکوهی ویژه می بخشد.